Home VILLKOR

VILLKOR

by Hello From Greece

Användarvillkor för Medelhavets Produktion & Events HB digitala media

”Medelhavets Produktion & Events HB.” – nedan kallad “HelloFromGreece” – erbjuder sina tjänster, i samband med enandet av alla dess webbplatser, under följande användarvillkor som besökaren/användaren av dessa webbplatser uppmanas att läsa noggrant och att besöka/använda dess sidor/tjänster endast om dessa accepteras i sin helhet.

INLEDNING

“HelloFromGreece” förser besökarna/användarna av sina webbplatser med en rik samling tjänster, sidor, alternativ och/eller resurser inklusive olika kommunikationsverktyg, e-handelstjänster, elektroniska webbplatser och kommunikation mellan användarna, personliga tjänster sidor. Sidorna på dess webbplatser innehåller annonser av alla slag. Befintliga såväl som eventuella nya tjänster som kommer inkluderas i framtiden omfattas av dessa användarvillkor, som gäller för alla digitala webbplatser som ägs av “HelloFromGreece” och angår alla tjänster som tillhandahålls. Besökaren/användaren av tjänsterna förstår och accepterar att alla sidor/tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” och “HelloFromGreece” frånsäger sig allt ansvar för begränsad tid, radering, dålig prestanda eller oförmåga att elektroniskt lagra data från användare och / eller något innehåll på personliga sidor / tjänster.

“HelloFromGreece” kan självmant ändra innehållet på sina webbplatser när som helst, avbryta de tjänster som tillhandahålls och/eller skapa nya utan att behöva underrätta besökare/användare i förväg och utan att behöva ändra dessa villkor. Besökaren/användaren är själv ansvarig för tillgången till tjänsterna även då det krävs betalning av avgifter till tredje part (t.ex. internetleverantörer, internetavgift). “HelloFromGreece” bär inget ansvar vare sig ur teknisk synpunkt eller eventuella avgifter som ska betalas. Besökaren/användaren är endast ansvarig för att betala de tillhöriga avgifterna. Besökaren/användaren är också personligen ansvarig för sin privata utrustning med nödvändiga tekniska medel som tillåter honom att komma åt tjänsterna och webbplatserna för ”HelloFromGreece”.

Dessa användarvillkor inkluderar även integritetspolicyn, som förklarar hur man hanterar personuppgifter för besökare/användare, i enlighet med svensk lagstiftning om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter (Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning).

REGISTRERING

Om besökaren/användaren vill skapa ett konto för något av tjänsterna från ”HelloFromGreece”, med vilket denne kommer att ges tillgång till alla webbplatser, samtycker besökaren/användaren till att: a) tillhandahålla sann, korrekt, giltig och fullständig information om den begärda i relevanta förfrågningar informationen för tillgång till databasen med samlad inloggning från “HelloFromGreece” och dess specifika innehåll / tjänster och b) underhåller och uppdaterar noggrant sina inloggningsuppgifter för att upprätthålla sann, korrekt, giltig, uppdaterad och fullständig information. I databasen måste besökaren/användaren ange om han vill ta emot informationsmaterial endast från “HelloFromGreece” eller inte.

ANVÄNDARE – BESÖKARKONTO

“HelloFromGreece” tillhandahåller -genom sina webbplatser- medlemstjänster till sina användare som accepterar användarvillkoren och slutför processen för att skapa ett konto. När besökaren/användaren har slutfört registreringsprocessen kommer han/hon att få en bekräftelse på ett personligt lösenord och det användarnamn som han/hon har angett. Användarna förblir personligen ansvariga för de handlingar som äger rum med deras profil (personliga lösenord, användarnamn) och i allmänhet deras användarkonto. Användarna samtycker till att omedelbart meddela “HelloFromGreece” om all obehörig användning av deras konto och vid varje förekommande och/eller eventuellt förekommande säkerhetsbrott. Användarna är också personligen ansvariga att deras konto används korrekt och att de loggar ut i slutet av varje användning (utloggning). “HelloFromGreece” bär inget ansvar för och är inte på något sett skyldig att utge ersättning av någon skada eller förlust som uppstår på grund av användarens/besökarens oförmåga att respektera och följa denna klausul. När kontot väl har skapats kan det inte raderas.

INVÄNDNINGSRÄTT

Besökaren/användaren har rätt att göra invändningar (enligt a. 21 EU:s dataskyddsförordning) angående registreringen av hans personuppgifter och ansöka till webbplatsen om att rätta eller radera dennes personuppgifter, samt att ta bort denne som medlem av webbplatsen. Denna ansökan skickas via e-post till kontaktformuläret för respektive webbplats och i enlighet med vad som anges i dessa villkor. Webbplatsen måste svara inom femton (15) dagar.

ANVÄNDARETIK

Det är ömsesidigt godtagbart och införstått att även om “HelloFromGreece” förser sina användare/medlemmar med den nödvändiga tekniska infrastrukturen och medlen för att lägga upp/publicera innehåll, all information, data, texter, grafik, foton, bilder, musikfiler, videor, meddelanden och allt innehåll, oavsett om det publiceras offentligt eller privat, är den individ eller juridiska person från vilken innehållet kommer personligen ansvarig. Detta innebär att användaren är personligen ansvarig för allt innehåll som publiceras, skickas, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt genom tjänsterna från ”HelloFromGreece”. “HelloFromGreece” kan inte, på grund av mängden av innehållet, kontrollera allt innehåll som publiceras av dess användare på webbplatsen, och kan således inte garantera riktigheten, integriteten, lagligheten eller kvaliteten på sådant innehåll. Användaren förstår och accepterar att han genom att använda tjänsterna från “HelloFromGreece” kan bli utsatt för stötande, omoraliskt eller olagligt innehåll. Under inga omständigheter kan “HelloFromGreece” hållas ansvarigt för eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller för någon skada eller förlust som kan uppstå från användningen av något innehåll som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt av användare/medlemmar i tjänster från ”HelloFromGreece”.

I händelse av att “HelloFromGreece” meddelas om att något innehåll orsakar moralisk skada eller annan skada för tredje part, förbehåller “HelloFromGreece” sig rätten att omedelbart radera detta innehåll och samtidigt avsluta användarkontot som bryter mot dessa villkor.

Användarna samtycker till att inte använda tjänsterna från “HelloFromGreece” för:

1. Postning, publicering, sändning, överföring eller användning av annan metod för att lägga upp innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, stötande, ärekränkande, vulgärt, våldsamt, kränkande, rasistiskt eller på annat sätt förkastligt och kränker andras integritet, orsakar hatkänslor. och/eller något annat kriminalbrott.

2. Att skada minderåriga på något sätt.

3. Imitation av någon juridisk eller fysisk person eller falskt uttalande om användarens/medlemmens identitet eller vilseledande uttalande angående förhållandet och/eller samarbetet mellan användaren/medlemmen med en annan juridisk eller fysisk person.

4. Förfalskning eller annan ändring av användar-/medlems-ID för att vilseleda vad gäller ursprunget till innehållet som överförs via tjänsterna från ”HelloFromGreece”.

5. Postning, publicering, sändning, överföring eller användning av annan metod för att installera innehåll av en person som inte har rätt att göra sådant innehåll tillgängligt enligt lag eller på konfidentiell basis.

6. Postning, publicering, sändning, överföring eller användning av annan metod för att installera programvara eller innehåll av något slag (text, bild, ljud, video, animation) som gör intrång i någon enhets upphovsrätt (inklusive affärshemligheter).

7. Lägga upp, publicera, skicka, överföra eller använda någon annan metod för att installera oönskad eller obehörig reklam eller annat reklaminnehåll för produkter, skicka oönskade och oinbjudna e-postmeddelanden och någon annan form av oönskad reklaminnehåll.

8. Posta, publicera, skicka, överföra eller på annat sätt använda någon metod för installation och/eller marknadsföring och/eller distribution av innehåll som innehåller digitala virus eller annan elektronisk kod, filer eller program utformade för att störa, förstöra eller begränsa driften av någon programvara eller datorutrustning eller telekommunikationsutrustning.

9. Störning av tjänsterna eller avbrott i tjänsterna eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna från ”HelloFromGreece”, eller brott mot villkoren, procedurerna och reglerna för användning av dessa nätverk.

10. Brott, med eller utan avsikt, mot någon lokal, nationell, europeisk, internationell lag och/eller någon regel som har juridisk kraft och berör och/eller täcker någon tjänst från ”HelloFromGreece”.

11. Trakasserier på något sätt av andra användares integritet och individuella och sociala rättigheter (såsom insamling och/eller lagring av andra användares personuppgifter). Användaren av tjänsterna från “HelloFromGreece” förstår och accepterar att “HelloFromGreece” inte gör en preliminär kontroll av innehållet, men att “HelloFromGreece” och dess behöriga partners förbehåller sig rätten (och inte skyldigheten) att vägra posta/göra inlägg eller flytta eller ta bort allt innehåll som är tillgängligt via tjänsterna från ”HelloFromGreece”.

Dessutom förbehåller sig “HelloFromGreece” och dess ansvariga partners rätten att radera allt innehåll som bryter mot dessa användarvillkor. Användaren förstår och accepterar att han måste utvärdera och ansvara för alla risker som kan uppstå från användningen av något innehåll, inklusive alla beslut att förlita sig på riktigheten, fullständigheten och/eller användbarheten av något innehåll. I det avseendet förstår och accepterar användaren att han inte får förlita sig på innehållet som skapats av “HelloFromGreece” eller läggs upp i dess webbplats, inklusive informationen som är tillgänglig på ”HelloFromGreece”-webbplatserna, användarsidor och alla andra tjänster av ”HelloFromGreece”. Användaren förstår och accepterar Internets internationella karaktär och åtar sig att respektera och följa de etiska reglerna som gäller lokalt i varje land. Användaren är förpliktigad att troget följa lagstiftningen angående överföring av data från Sverige och Europa till tredje länder.

REKLAMLICENS

Användaren som använder tjänsterna från “HelloFromGreece” för att posta och/eller publicera information, data, texter, grafik, foton, bilder, musikfiler, videor, meddelanden, ger ”HelloFromGreece”, tillståndet att under den period som detta innehåll är en del av tjänsterna från ”HelloFromGreece”, använda utrymmet där innehållet har publicerats i reklamsyfte. Användaren som postar och/eller publicerar information, data, texter, grafik, foton, bilder, musikfiler, videor, meddelanden samtycker till att “HelloFromGreece” postar och/eller publicerar annonser på relevanta sidor/tjänster.

“HelloFromGreece” är inte ansvarig för besökarnas/användarnas kommunikation med tredje parts tjänsteleverantörer som annonseras på dess egna webbplatser, såväl som för eventuella kommersiella transaktioner som kan uppstå från deras förhållande.

SKADOR – ERSÄTTNING

Användaren av “HelloFromGreece” webbplats förstår och accepterar att endast han personligen bär ansvaret att kompensera “HelloFromGreece” och dess partners för alla juridiska tvister som uppstår mellan webbplatsen och tredje part på grund av innehållet som användaren gör tillgängligt för postning, publicering eller annan överföring genom tjänsterna i ”HelloFromGreece”.

START-AVBROTT AV TJÄNSTER

“HelloFromGreece” förbehåller sig rätten att ändra och/eller tillfälligt eller permanent stänga av delar av eller alla sina tjänster med eller utan meddelande till användarna. OBSERVERA: Medlemskontot raderas automatiskt efter 12 månaders utebliven användning av någon tjänst. Efter raderingen släpps ”Användarnamn i “HelloFromGreece” (Användar-ID)” så att det kan användas av andra nya medlemmar.

VARAKTIGHET

Användaren förstår och accepterar att “HelloFromGreece” förbehåller sig den exklusiva rätten att avsluta användningen av hans/hennes lösenord och/eller att avbryta tillhandahållandet av innehåll till de användare som anses ha handlat i strid med villkorens bokstav och andemening.

REKLAM

“HelloFromGreece” bär inget ansvar för användarens kommunikation med tredje parts tjänsteleverantörer som annonseras i “HelloFromGreece” och för eventuella kommersiella transaktioner som kan uppstå från deras relation.

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER – VARUMÄRKEN

Bortsett från de uttryckligen angivna undantagen (upphovsrätt för tredje parter, samarbetare och operatörer), allt innehåll som finns i “HelloFromGreece” på alla webbplatser, inklusive bilder, grafik, fotografier, ritningar, texter, tjänster och i allmänhet alla dess filer på webbplatsen, är immateriella rättigheter, registrerade varumärken och servicemärken för som ägs av “HelloFromGreece” och skyddas av relevanta bestämmelser i grekisk lag, europeisk lag och internationella konventioner och fördrag. Därför får ingen av dem säljas, kopieras, modifieras, reproduceras, repostas eller ”laddas upp”, överföras eller distribueras på något sätt helt eller delvis. Individuell lagring av en enda kopia av innehållet på en enkel persondator, för personligt och inte offentligt eller kommersiellt bruk och utan att ta bort ursprungsindikationen från ”HelloFromGreece”, utan att på något sätt påverka relevanta intellektuella rättigheter och industriell egendom anses vara ett undantag. De andra produkterna eller tjänsterna som nämns på webbsidorna för denna hubb och bär varumärken från respektive organisationer, företag, partners, föreningar eller publikationer, är dessas egen immateriella och industriella egendom och därför bär dessa organ det relevanta ansvaret. Användaren förstår och accepterar att han inte ges rätten att reproducera, kopiera, sälja, sälja vidare och/eller på något sätt utnyttja hela eller delar av innehållet i ”HelloFromGreece”.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Med tanke på Internets karaktär och volym, är ”HelloFromGreece”, under inga omständigheter, inklusive vårdslöshet, ansvarig för någon form av skada som åsamkats av besökaren/användaren av sidorna, tjänsterna, alternativen och innehållet i “HelloFromGreece” som han besöker på eget initiativ. Innehållet i “HelloFromGreece” tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon garanti uttryckt eller underförstått på något sätt. “HelloFromGreece” nekar i största möjliga utsträckning och i enlighet med lagen alla garantier uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, de som innebär säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. “HelloFromGreece” garanterar inte att sidorna, tjänsterna, alternativen och innehållet tillhandahålls utan avbrott, utan fel och att felen kommer att korrigeras. “HelloFromGreece” garanterar heller inte att samma eller någon annan av de relaterade webbplatserna eller servrarna genom vilka de görs tillgängliga för användare/medlemmar, inte innehåller ”virus” eller andra skadliga komponenter. “HelloFromGreece” garanterar inte i något fall riktigheten, fullständigheten eller tillgängligheten av innehållet, sidorna, tjänsterna, alternativen eller deras resultat. Kostnaden för eventuella korrigeringar eller tjänster bärs av besökaren/användaren och i inget fall av ”HelloFromGreece”.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR INFORMATION/RÅD

Innehållet och informationen i “HelloFromGreece” erbjuds besökaren/användaren av “HelloFromGreece” och i allmänhet till alla Internetanvändarna och kan inte på något sätt tolkas som giltig information och/eller råd eller kan anses vara i något fall uppmaning till specifika eller icke-specifika handlingar. “HelloFromGreece” åtar sig insamling, bearbetning och distribution av dess innehåll, men garanterar inte i något fall dess perfektion, fullständighet, lämplighet och allmänna godtagbarhet och frånvaron av möjliga fel, desto mer på grund av dess särskilt stora innehåll, såväl som deltagandet av tredje part (fysiska eller juridiska personer) under dess primärproduktion och insamling. Därför har de som besöker/använder “HelloFromGreece” på eget initiativ ett personligt ansvar att kontrollera äktheten av den tillhandahållna informationen.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

“HelloFromGreece” kontrollerar inte tillgängligheten, innehållet, integritetspolicyn, kvaliteten och fullständigheten av tjänsterna på andra webbplatser och sidor som den hänvisar till genom länkar, hyperlänkar eller reklambanner. Därför, måste användaren, när det gäller problem som uppstår under besök/användning av andra webbplatser, gå direkt till de respektive webbplatserna och sidor, som är fullt ansvariga för tillhandahållandet av sina tjänster. Det kan under inga omständigheter tolkas som att “HelloFromGreece” stöder eller accepterar innehållet eller tjänsterna på de webbplatser och sidor som det refererar till eller länkar till på annat sätt.

E-HANDEL

“HelloFromGreece” ger sina besökare/användare möjlighet att köpa tjänster och/eller produkter genom e-handelsapplikationer i enlighet med de specifika villkor som det ställer och skydda av personuppgifter som ges för användningen av dessa tjänster. “HelloFromGreece” ansvarar inte för kvaliteten på de varor som erhålls genom e-handelsapplikationer och transaktionen binder uteslutande besökaren/användaren och företaget som tillhandahåller varor eller tjänster. Därför kan “HelloFromGreece” inte i något fall vara inblandad i en relevant juridisk tvist som uppstår från denna transaktion. I de fall e-handelsansökningar genomförs mellan användare/medlemmar och ”HelloFromGreece”, är “HelloFromGreece” skyldig att följa Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler om a) de väsentliga egenskaperna hos de varor och/eller tjänster som den erbjuder, b) priset, c) kvantiteten och transportkostnaderna, d) mervärdesskatten om det ingår inte i priset, e) betalningssätt, f) leveranssätt och utförande, g) giltighetstiden för erbjudandet eller priset och h) ångerrätten. Tillgänglighet till sidorna/tjänsterna för “HelloFromGreece” medför inga ytterligare kostnader utöver kostnaden för att i allmänhet ha internet som de behöriga leverantörerna ställer (ISP) och endast betalas till dem.

ÅSIKTSUTTRYCK

“HelloFromGreece” ger besökare/användare av sina tjänster möjlighet att uttrycka sin åsikt om aktuella frågor som den formulerar i form av frågor. Deltagarnas svar spelas in, analyseras och kommenteras av “HelloFromGreece” för att dra slutsatser om den allmänna opinionens tendenser i förhållande till den specifika fråga som går till omröstning. “HelloFromGreece” förbehåller sig den exklusiva rätten att samla in och använda denna information och de fynd som den leder till är dess immateriella egendom.

TILLÄMPLIG LAG OCH ANDRA VILLKOR

Ovanstående villkor för användning av ”HelloFromGreece”, såväl som alla ändringar av dessa, regleras av och kompletteras av svensk lag, EU-lag och relevanta internationella fördrag. Varje bestämmelse i ovanstående villkor strider mot lag, upphör automatiskt att vara giltig och tas bort härifrån, utan att på något sätt påverka giltigheten av de andra villkoren. Detta utgör hela avtalet mellan “HelloFromGreece” och besökaren/användaren av dess sidor och tjänster och binder endast dem. Inga ändringar av dessa villkor kommer att övervägas och kommer inte att utgöra en del av detta avtal om det inte har formulerats skriftligen och införlivats i det.